Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Statut společnosti

Preambule

Rozvojová a vzdělávací, o.p.s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Posláním společnosti je rozvoj a vzdělávání jednotlivců, společností, regionů, firem včetně zavádění nových vzdělávacích systémů či jejich úprava v ČR i v zahraničí. V rámci těchto činností vykonává Rozvojová a vzdělávací,o.p.s. řadu souvisejících činností.


Úvodní ustanovení

1.1. Společnost ROZVOJOVÁ A VZDĚLÁVACÍ, o.p.s. (dále jen "společnost") je obecně prospěšná společnost ve smyslu zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.
1.2. Společnost je na základě zakládací listiny sepsané 3.12.2008 zapsána dne 16.01.09 v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddílu O, vložce č. 169.
1.3. Zakladatelem společnosti je V – Studio, s.r.o. se sídlem České Budějovice Žižkova 1, IČO 251 87 856 (dále jen zakladatel).
1.4. Ve smyslu ustanovení čl. 9. odst. 2 zakládací listiny společnosti vydává správní rada tento STATUT


Sídlo a působnost

2.1. Sídlem společnosti je České Budějovice 370 01, Žižkova 1
2.2. Společnost je založena na dobu neurčitou.
2.3. Společnost působí na celém území České republiky i v zahraničí pokud není příslušnými oprávněními k některým jejím činnostem stanoveno jinak.
2.4. IČO společnosti je 280 94 531.


Druh poskytovaných služeb společnosti a podmínky jejich poskytování

3.1. Společnost realizuje svoje poslání prostřednictvím poskytování obecně prospěšných služeb uvedených v zakládací listině společnosti.
3.2. Služby jsou prováděny za úplatu vypočtenou dle nákladů ředitelem společnosti schváleného správní radou.Ředitel vypočítává náklady na základě odhadů stanovených odborníky a nebo dle vlastní letité zkušenosti z podobných akcí.
3.3. Společnost jednotlivé obecně prospěšné služby poskytuje v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména pak obchodním zákoníkem a dohodami uzavřené v ČR i na mezinárodní úrovni.
3.4. Společnost je oprávněna odmítnout službu, jestliže klient nesouhlasí s poskytnutím potřebných podkladů nebo s požadovanou součinností. Dále je oprávněna odmítnout službu, pokud kapacita společnosti je zcela vyčerpána a klient nepřijme nabídku pozdějšího termínu.
3.5. Společnost je oprávněna od smlouvy o poskytnutí služby odstoupit v případě, že:

 • klient nedodá v dohodnutém termínu a odpovídající kvalitě a úplnosti předem sjednané podklady
 • nesplní smluvní podmínky nezbytné pro poskytnutí služby, k nimž se písemně zavázal.
 • jednostranně odstoupit od smlouvy pokud by tím porušila nějaký předpis, nařízení apod. Smlouva o odstoupení nabývá účinek doručením klientovi.

 • 3.6. Společnost je oprávněna požadovat úhradu zálohy u poskytovaných služeb v ČR i v zahraničí.
  3.7. Informace o cenových podmínkách, za nichž společnost poskytuje, či jednorázově poskytne obecně prospěšné služby jsou k dispozici každému na požádání pokud jsou k nim dodány potřebné vstupy. S podmínkami je seznámen každý uchazeč o služby společnosti pokud jsou k nim dodány potřebné vstupy.
  Ceník je vytvořen vždy předem. U akcí kde není možno jej předem vytvořit musí být předem vyhodnocen alespoň rámcový ceník potvrzený nezávislým odborníkem z některé z podstatných aktivit smlouvy.


  Správní rada

  4.1. Statutárním orgánem společnosti správní rada, která má tři členy. Funkční období členů správní rady je tříleté, každý rok dochází ke změně jednoho člena. Funkci člena správní rady nelze zastávat déle než dvě po sobě jdoucí funkční období. Po šestiletém členství ve správní radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.
  4.2. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, má způsobilost k právním úkonům a není ani sama ani osoby jí blízké se společností v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu. Členství ve správní radě společnosti je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě společnosti.
  4.3. První správní radu jmenoval zakladatel, další členství ve právní radě vzniká volbou dle čl. 8. odst. 6. zakládací listiny společnosti.
  4.4. Členství ve správní radě zaniká:

 • uplynutím funkčního období,
 • úmrtím,
 • odstoupením,
 • odvoláním.

 • 4.5. Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
  4.6. Do působnosti správní rady patří:
 • schvalování změn statutu
 • schvalování změn zakládací listiny v souladu s § 4 odst. 3, 4 zákona č. 248/1995 Sb.
 • rozhodovat o zrušení společnosti
 • v případě zrušení společnosti určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek po ukončení likvidace společnosti
 • dbát na zachování účelu, pro který byla společnost založena
 • schvalovat rozpočet společnosti a jeho změny
 • schvalovat náklady na vlastní činnost (správu) společnosti
 • schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti
 • rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti
 • udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku společnosti, k jeho pronájmu na dobu delší jednoho roku, pokud statut společnosti nestanoví dobu kratší
 • jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu
 • rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje zakládací listina.

 • 4.7. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.
  4.8. Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, která musí být doručena všem členům správní rady nejméně 15 dnů před dnem jednání správní rady. Dodržení písemné formy a lhůty se nevyžaduje, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. O jednání správní rady pořizuje předseda písemný zápis.
  4.9. Správní rada uskuteční své jarní zasedání nejpozději do 31.3. kalendářního roku, a to společně s jarním zasedáním dozorčí rady. Na tomto zasedání posoudí účetní uzávěrku za předchozí rok, posoudí ceník služeb, případně rozhodne o jeho aktualizaci. Schválí rozpočet, strategii a koncepci společnosti na příslušný kalendářní rok. Na tomto zasedání bude v případě potřeby provedena volba nového člena správní rady.
  4.10. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Nestanoví-li tato zakládací listina nebo statut společnosti jinak, je k platnosti rozhodnutí správní rady zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů. Pro rozhodnutí o zrušení společnosti je zapotřebí souhlasu všech členů správní rady.
  4.11. Při rozhodování správní rady má každý její člen jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Dojde-li k rovnosti hlasů, aniž předseda hlasuje pro či proti rozhodnutí, platí, že návrh rozhodnutí nebyl přijat. V procesu rozhodování se žádný člen správní rady nesmí zdržet hlasování.
  4.12. Jménem správní rady jedná samostatně její předseda. Jménem společnosti je předseda správní rady oprávněn jednat ve všech věcech. Písemnosti podepisuje předseda správní rady jménem společnosti tak, že k jeho podpisu musí být připojen vytištěný nebo napsaný název společnosti.
  4.13. Správní rada může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání správní rady. V takovém případě může kterýkoli člen správní rady (dále jen navrhovatel) předložit všem členům správní rady písemný návrh rozhodnutí správní rady k vyjádření s oznámením, že, pokud navrhovateli do 15 dnů nedoručí svůj písemný souhlas s tímto návrhem, platí, že s návrhem nesouhlasí. Navrhovatel zároveň oznámí předsedovi správní rady termín doručení návrhu poslednímu členovi správní rady.
  4.14. Zasedání správní rady mají právo se zúčastnit členové dozorčí rady, ředitel společnosti a členové odborné rady s hlasem poradním.


  Ředitel společnosti

  5.1. Ředitel společnosti je jmenován správní radou společnosti. Ředitel řídí činnost společnosti s výjimkou záležitostí vyhrazených zákonem, zakládací listinou nebo statutem do působnosti správní rady či jiného orgánu společnosti. Písemnosti podepisuje ředitel jménem společnosti tak, že k jeho podpisu musí být připojen vytištěný nebo napsaný název společnosti.
  5.2. Ředitel nemůže být členem správní rady ani dozorčí rady. Ředitel je však oprávněn se zúčastnit jednání správní rady s poradním hlasem.
  5.3. Odvolá-li správní rada ředitele společnosti, jmenuje současně ředitele nového. Jestliže se ředitel vzdá funkce, zemře nebo jiným způsobem ztratí způsobilost k výkonu této funkce, pověří předseda správní rady výkonem funkce ředitele společnosti osobu, která působí v tomto postavení až do jmenování nového ředitele správní radou. Osoba pověřená funkcí ředitele společnosti má po dobu trvání tohoto pověření shodné pravomoci jako řádně jmenovaný ředitel společnosti. Správní rada musí nového ředitele jmenovat do 30 dnů od uvolnění místa ředitele.
  5.4. Ředitel je ze své činnosti odpovědný správní radě.
  5.5. Ředitel zejména:

 • odpovídá za poskytování všech služeb společnosti a za provádění doplňkových činností
 • obsahově připravuje jednání správní rady
 • zpracovává návrh výroční zprávy o činnosti a zodpovídá za hospodaření společnosti
 • jedná jménem společnosti v rozsahu plných mocí svěřených mu správní radou

 • Dozorčí rada

  6.1. Dozorčí rada jako kontrolní orgán byla volena ke dni 21.9.2011
  6.2. Pokud v budoucnu bude Dozorčí rada zvolena pak úprava poměrů dozorčí rady bude u ní stejná jako u správní rady.


  Odborná rada

  7.1. Odborné rady společnosti jmenuje ředitel k odbornému posouzení určitých celků, záměrů apod. Rada má vždy určenou a omezenou působnost tématem a časem. Členy Odborné rady schvaluje Správní rada.
  7.2. Členství v odborné radě zaniká:

 • úmrtím
 • odstoupením
 • ukončením pracovního poměru
 • rozhodnutím členů správní rady

 • 7.3. Členové odborné rady:
 • podílejí se na formulaci dlouhodobé strategie společnosti
 • jsou pověřování vedením jednotlivých projektů společnosti
 • minimálně jedenkrát za čtvrtletí společně vyhodnocují svou činnost a konzultují její okamžité či krátkodobé záměry

 • Hospodaření společnosti

  8.1. Při zajišťování své činnosti se společnost může ucházet také o dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů či obcí nebo ze státního fondu. Také může čerpat finanční prostředky z nadačních fondů či grantových programů.
  8.2. Společnost vede podvojné účetnictví.
  8.3. Zisk společnosti nesmí být použit ve prospěch zakladatele, členů orgánů společnosti ani jejích zaměstnanců. Tento zisk musí být použit k poskytování služeb uvedených v článku 2.2. Za to odpovídá ředitel společnosti.


  Výroční zpráva společnosti

  9.1. Správní rada je povinna vypracovat na návrh ředitele společnosti a zveřejnit nejpozději do 30. června kalendářního roku výroční zprávu o činnosti a hospodaření společnosti za předchozí kalendářní rok. První výroční zpráva společnosti byla uveřejněna 30. 6. 2010 a od té doby je uveřejňována na svých veřejných www. stránkách a 1 výtisk je zasílán na adresu Obchodního soudu v Českých Budějovicích.
  9.2. Výroční zpráva společnosti musí obsahovat:

  • přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení společnosti
  • roční účetní závěrku společnosti a zhodnocení základních údajů v ní obsažených
  • výrok auditora k roční účetní závěrce, pokud byla auditorem ověřována
  • přehled o peněžních příjmech a výdajích
  • přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů
  • vývoj a konečný stav fondů společnosti
  • stav a pohyb majetku a závazků společnosti
  • úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a náklady na vlastní činnost (správu) společnosti
  • změny zakládací listiny a složení řídících orgánů společnosti, k nimž došlo v průběhu předchozího kalendářního roku
  • další údaje stanovené rozhodnutím správní rady.
  9.3. Výroční zpráva bude zveřejněna do 30-ti dnů od jejího schválení v periodiku o nákladu minimálně 10-ti výtisků anebo jako samostatná tiskovina o stejném minimálním nákladu. Dále bude přístupná v sídle společnosti v pracovní dny v úředních hodinách.


  Závěrečná ustanovení

  10.1. Nestanoví-li tento statut nebo zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
  10.2. Členové správní rady potvrzují svým podpisem, že tato listina je sepsána vážně, svobodně, určitě a srozumitelně.
  10.3. Tato listina je vyhotovena ve 4 stejnopisech, přičemž dva budou uloženy v sídle společnosti, jeden bude uložen u předsedkyně správní rady společnosti a jeden bude přílohou návrhu zápisu na Městský soud v Praze.
  10.4. Tento statut bude v elektronické podobě k dispozici na webových stránkách společnosti.
  V Českých Budějovicích 30.3.2015
  Za správní radu: Lískovec Pavel, Ing.Wolfová Iva, Knopfová Dana


   

  Příloha č. 1

  Členy správní rady společnosti ROZVOJOVÁ A VZDĚLÁVACÍ, o.p.s. byli od založení společnosti do 30.3. 2015:
  • Drápelová Iveta
  • Ing. Homer Miroslav
  • Knopfová Dana

  Členy správní rady společnosti ROZVOJOVÁ A VZDĚLÁVACÍ, o.p.s. jsou od 30.3. 2015:
  • Lískovec Pavel
  • Knopfová Dana
  • Ing. Wolfová Iva

  Členy dozorčí rady společnosti ROZVOJOVÁ A VZDĚLÁVACÍ, o.p.s. jsou:
  • Mgr.Procházka Miroslav Ph.D
  • Bc. Kateřina Knopfová
  • Bc. Jana Lískovcová

  Členy odborné rady společnosti ROZVOJOVÁ A VZDĚLÁVACÍ, O.P.S. jsou:
  • Zatím ke dnešnímu dni odborná rada nejmenována.

  Zapsal: PhDr. Vlček Luděk jmenovaný ředitel společnosti 30.3.2015.

  Rozvojová a vzdělávací, o.p.s.

  vytváření, realizace a rekvalifikace
  studijních programů v žádaných oborech


  KONTAKTUJTE NÁS
  Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net